27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W naszej szkole dziś świętowaliśmy ten dzień. Formy uczestnictwa oraz tematyka była zróżnicowana. Klasy pierwsze wzięły udział we wspólnym oglądaniu tragedii Szekspira pt. „Makbet”. Klasa 2b uczestniczyła w lekcji dotyczącej teatru elżbietańskiego, również zajrzała za kulisy teatru w Gdyni. Natomiast klasa 3c powtórzyła zagadnienia związane z teatrem absurdu, jakim jest „Tango” S. Mrożka.

Teatr to ważny element w życiu człowieka, to element naszej kultury. Uwrażliwia nasze dusze i pozwala przenieść się na inne poziomy intelektualne. Dlatego obcujmy z tą formą sztuki!

 

 

5 marca 2021 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się XXIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego wygrał Kacper Pałczyński, uczeń klasy IIIc I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego to przedsięwzięcie edukacyjne, które od pierwszej edycji motywuje młodzież do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształtuje wysoką sprawność językową, skłania do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Finał został poprzedzony eliminacjami rejonowymi, do których przystępuje co roku kilkuset młodych ludzi, miłośników języka polskiego, którzy przed wyjątkowo wymagającym jury prezentują swoje stanowisko wobec zaproponowanego tematu. Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu mieli za zadanie wygłoszenie pięciominutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego: „Wojny nie mają zwycięzców”.

„Wojna to konflikt militarny, ale przecież na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami konfliktowymi. Ja, pan, pani, my wszyscy kłócimy się ze swoimi bliskimi. zazwyczaj o błahe sprawy, eskalujemy konflikty. Jednak one nie mają zwycięzców. Kolejna bezsensowna sprzeczka rodzica z dzieckiem, najczęściej kończy się tym, że obu stronom jest przykro, wszyscy przegrywają. (…) Wojnę militarną mogą wygrać politycy, zwykli ludzie zawsze są przegrani. Wojnę możemy wygrać z samym sobą lub z chorobą. Nie można wygrać wojny z drugim człowiekiem.” – tak swoją wypowiedź o wojnie kończył zwycięzca Konkursu, uczeń naszego Liceum – Kacper Pałczyński, dla którego był to już drugi udział w Finale Konkursu (poprzednio w roku 2019).

Laureat Konkursu otrzymał główną nagrodę, czyli wyjazd do Brukseli połączony z wizytą w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europoseł Pani Jadwigi Wiśniewskiej.

Gratulujemy Kacprowi sukcesu i życzymy dalszych nie mniej efektywnych wystąpień krasomówczych.

r2

r4

 

r3

r1

W ostatnich dniach lutego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zakończyli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”. W czasie realizacji zadań projektowych uczniowie I LO uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, podczas których uzupełniali i utrwalali wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów. Zajęcia te pozwalały także powtórzyć zadania o charakterze maturalnym, dzięki czemu dla uczestników zajęć projektowych matura 2020 zakończyła się sukcesem. Poza zajęciami wyrównawczymi odbywały się także zajęcia rozwijające z technologii informatycznych, umiejętności uniwersalnych i języka angielskiego, prowadzone przez wykładowców współpracujących z partnerami Projektu. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach z eksperymentów chemicznych, dzięki którym odkrywali tajemnice świata chemii.

W opinii nauczycieli i uczniów były to zajęcia bardzo wartościowe i rozwijające, umożliwiały nie tylko utrwalanie nabytych wiadomości i umiejętności, ale pozwalały również rozwijać kreatywność, pogłębiać posiadaną wiedzę i stosować ją w praktyce, odkrywać i poznawać tajemnice świata nauki. Dla wielu uczniów były też dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji.

Projekt był realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr PLD 11.01.02-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 11 Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności 11.1 Wysoka jakość edukacji; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0142/18-00.

Beneficjentem (Partnerem wiodącym) był Powiat Łęczycki, Plac T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Partnerem Realizatora Projektu było Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa). Biuro projektu znajdowało się w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. Aleja Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca, a oddział biura w I LO im. Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13, 99-100 Łęczyca

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 872 454,17 PLN

Projekt miał na celu:

podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych łącznie 232 uczniów (145K i 87M) z I LO im. Kazimierza Wielkiego i II LO im. Jadwigi Grodzkiej oraz kompetencji zawodowych 1 nauczycielki II LO w Łęczycy w okresie 01.03.2019-28.02.2021 poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO: doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia kompetencji informatycznych i językowych, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

W poniedziałek, 1 marca klasa 2b uczestniczyła w warsztatach filmowych. Tematem spotkania były podstawy analizy sceny filmowej. Zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów z zakresu: różnorodności planów, ruchów i punktów widzenia kamery, dźwięku i muzyki oraz przestrzeni filmowej. Uczestnicy poznali rodzaje filmowe i środki filmowego wyrazu takie jak: ujęcie, scena, sekwencja.

Natomiast w środę, 3 marca w warsztatach uczestniczyła klasa 2e. Licealiści zgłębili wiedzę dotyczącą zawodów filmowych. Zajęcia wprowadziły uczniów w tajniki świata branży filmowej – prowadzący opowiadał o podziale ról w ekipie filmowej i procesie powstawania filmu od strony teoretycznej i praktycznej. Całość przeplatana była projekcjami autotematycznymi filmów, które opowiadały o blaskach i cieniach pracy przy filmie.

fs

Podkategorie