I. Regulamin wypożyczalni

 1. Biblioteka udostępnia zbiory od pierwszych dni września (po uaktualnieniu kart czytelniczych) do czerwca, w terminie określonym przez bibliotekarza.

 2. Z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

 3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:

  • Wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);
  • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV);
  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela);
 4. Jednocześnie można wypożyczyć od 2 do 5 książek na okres jednego miesiąca, w tym 2 lektury obowiązkowe na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz prolongować termin zwrotu.

 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 7. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

 8. Jeżeli czytelnik chce wypożyczyć pozycję beletrystyczną, zostawia nauczycielowi –bibliotekarzowi zapisane na kartce dane: autora książki i tytuł, a po odbiór książki zgłasza się pod koniec zajęć lekcyjnych.

 9. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 10. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innej osobie.

 11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 12. Czytelnik może wypożyczać do domu płyty CD z programami edukacyjnymi oraz kasety VHS.

 13. Wstęp do biblioteki maja uczniowie zaopatrzeni w identyfikatory i obuwie szkolne.

 14. Torby i plecaki należy pozostawić w wyznaczonym przy wejściu miejscu.

 15. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

 

II. Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

 2. W czytelni obowiązuje cisza, nie można jeść kanapek, pić napojów.

 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

 4. Ze zbiorów czytelni można korzystać w czytelni lub poza biblioteką w takich przypadkach jak: kserowanie, wypożyczanie na godzinę lekcyjną lub na jeden dzień do domu (za zgodą bibliotekarza).

 5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi.

 6. W czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze zbiorów lub uczące się.

 7. Korzystający z czytelni są wpisywani do zeszytu odwiedzin.

 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczoną książkę lub czasopismo.

 9. Korzystający z czytelni powinni dbać o ład i porządek.

 

III. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły.

 2. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.

 3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych.

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 5. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel - bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko trzech stanowisk komputerowych.

 7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 8. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela - bibliotekarza po opłaceniu 0,50 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.

 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 12. W czasie korzystania z komputera obowiązuje cisza i porządek, nie wolno jeść kanapek i pić napojów.

 13. Naruszenie obowiązujących punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych.