Zgodnie § 22 ust. 1 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624) w przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

WNIOSEK

Zgodnie § 26 ust. 3 za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9,00 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach filia w Łęczycy
14 9263 0000 0671 5463 2061 0003

z dopiskiem:
I LO - opłata za duplikat legitymacji szkolnej