Rzecznikiem Praw Ucznia
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
jest p. Krzysztof Kwiatkowski

27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Fanpage kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo
Strona www: www.jakreagowac.pl
 
Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Marek Michalak zapowiedział kampanię edukacyjną Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jej celem jest promocja telefonu zaufania wśród najmłodszych, uczulenie dzieci na to, że nikt nie ma prawa łamać ich podstawowych, zagwarantowanych w konwencji praw oraz uświadomienie im, gdzie mogą szukać pomocy w razie pojawienia się problemu. Kampania ruszy w czerwcu. Na stronie Rzecznika Praw Dziecka uruchomiona zostanie specjalna zakładka, w której do pobrania będą materiały dla pedagogów i opiekunów, niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z tematem.

  {youtube}UazLHvfNXc0{/youtube}

W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia, współpracujący z całą społecznością szkolną, który reprezentuje sprawy uczniów i przestrzegania praw oraz działa zgodnie z Regulaminem swojej działalności.

 1. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz w innych przepisach prawa.

 2. Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się dobrem wszystkich uczniów.

 3. Rzecznik Praw Ucznia uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów wewnętrznych Szkoły dotyczących uczniów, współpracuje z organami Szkoły i działa według Regulaminu swojej działalności.

 4. Rzecznik Praw Ucznia działa na rzecz ochrony praw ucznia, a w szczególności:

  1. prawa do nauki,
  2. prawa do poszanowania godności, zdrowia, dobrego imienia i własności osobistej,
  3. prawa do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  4. prawa do opieki wychowawczej oraz zapewnionych warunków bezpieczeństwa przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej i patologii.

 5. Wybory Rzecznika Praw Ucznia oraz jego odpowiednika wśród młodzieży organizuje Samorząd Uczniowski za zgodą Dyrektora Szkoły:

  1. Rzecznika Praw Ucznia wybiera społeczność uczniowska spośród nauczycieli wytypowanych przez uczniów, którzy wcześniej wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji;

  2. zgłoszeni przez Samorządy Klasowe do pełnienia funkcji rzeczników nauczyciele i uczniowie wybierani są w tajnych wyborach na zebraniu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego przy obecności przynajmniej połowy jego członków;

  3. zwyciężają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów wyborców.

 6. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia i jego odpowiednika wśród młodzieży trwa trzy lata.

 7. Dopuszcza się przedłużenie okresu kadencji o kolejne trzy lata za zgodą nauczyciela.

 8. Każdy Rzecznik Praw Ucznia oraz jego odpowiednik wśród młodzieży może zrezygnować z pełnienia funkcji w wyniku złożonej przez siebie pisemnie umotywowanej rezygnacji lub na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły co najmniej 10 % swoich wyborców.

 9. Rzecznik Praw Ucznia współpracuje ze wszystkimi Organami Szkoły oraz z wychowawcami i pielęgniarką szkolną.

 10. Rzecznik Praw Ucznia podpiera się w swojej działalności współpracą z placówkami oświatowo-wychowawczymi i zdrowotnymi.

 11. Działalność Rzecznika Praw Ucznia i jego odpowiednika wśród młodzieży nie może naruszać kompetencji innych organów Szkoły oraz prawa.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.