W ostatnich dniach lutego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zakończyli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”. W czasie realizacji zadań projektowych uczniowie I LO uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, podczas których uzupełniali i utrwalali wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów. Zajęcia te pozwalały także powtórzyć zadania o charakterze maturalnym, dzięki czemu dla uczestników zajęć projektowych matura 2020 zakończyła się sukcesem. Poza zajęciami wyrównawczymi odbywały się także zajęcia rozwijające z technologii informatycznych, umiejętności uniwersalnych i języka angielskiego, prowadzone przez wykładowców współpracujących z partnerami Projektu. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach z eksperymentów chemicznych, dzięki którym odkrywali tajemnice świata chemii.

W opinii nauczycieli i uczniów były to zajęcia bardzo wartościowe i rozwijające, umożliwiały nie tylko utrwalanie nabytych wiadomości i umiejętności, ale pozwalały również rozwijać kreatywność, pogłębiać posiadaną wiedzę i stosować ją w praktyce, odkrywać i poznawać tajemnice świata nauki. Dla wielu uczniów były też dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji.

Projekt był realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr PLD 11.01.02-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 11 Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności 11.1 Wysoka jakość edukacji; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0142/18-00.

Beneficjentem (Partnerem wiodącym) był Powiat Łęczycki, Plac T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Partnerem Realizatora Projektu było Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa). Biuro projektu znajdowało się w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. Aleja Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca, a oddział biura w I LO im. Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13, 99-100 Łęczyca

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 872 454,17 PLN

Projekt miał na celu:

podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych łącznie 232 uczniów (145K i 87M) z I LO im. Kazimierza Wielkiego i II LO im. Jadwigi Grodzkiej oraz kompetencji zawodowych 1 nauczycielki II LO w Łęczycy w okresie 01.03.2019-28.02.2021 poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO: doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia kompetencji informatycznych i językowych, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

W związku z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe zostają zawieszone w I Liceum Ogólnokształcącym od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020 r. O przywróceniu zajęć uczniowie zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny I LO.

 

mat031

 

chem03

ang031

ang03

ang

 

mat

 

mat1

 

 Przechwytywanie

 

Clipboard01

Clipboard02

Clipboard03

 

hfch

 

hja

hm

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego trwają już zajęcia wyrównawcze i koła rozwijające zainteresowania z matematyki, języka angielskiego, rozwoju przedsiębiorczości oraz eksperymentów chemiczno-fizycznych, realizowane w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego na co dzień korzystają również z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych
w nauce języka angielskiego i informatyki.

1

2

3

4

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego realizowany jest projekt „Akademia Rozwoju kompetencji Kluczowych”, w ramach którego odbywają się zajęcia wyrównawcze i koła z: matematyki, języka angielskiego, eksperymentów fizyczno-chemicznych, rozwoju przedsiębiorczości według następującego harmonogramu:

1

2

3

4

5

6

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr PLD 11.01.02-IZ.00-10-001/18 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 11 Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności 11.1 Wysoka jakość edukacji; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0142/18-00.

Beneficjentem (Partnerem wiodącym) jest Powiat Łęczycki, Plac T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

Partnerem Realizatora Projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Warszawie (ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa).Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. Aleja Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca; oddział biura w I LO im. Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13, 99-100 Łęczyca

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego oraz wkładu własnego Beneficjenta, stanowiącego środki publiczne, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania:872 454,17 PLN

Projekt ma na celu :

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 232 uczniów (145K i 87M) oraz kompetencji zawodowych 1 nauczycielki II LO w Łęczycy w okresie 01.03.2019-28.02.2021 poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO: doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia kompetencji informatycznych i językowych, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizację studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE I LO

1.Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III .

A.MATEMATYKA I LO

  1. Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl(I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

B.JĘZYK ANGIELSKI I LO

1.Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup ( z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW I LO – KOŁA

A.ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH I LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I - III - 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin - łącznie 60 godzin dla grupy,    

B.ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I LO

       1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 5 grup x 120 godzin dla grupy.

C.KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH I LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

D.ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH I LO  

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW I LO

1.Warsztaty umiejętności uniwersalnych dla 70 uczniów I LO

II LO

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE II LO

1.Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas I-III .Łącznie we wszystkich zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych weźmie udział 76 uczniów (47 dziewcząt). W grupie 8 osób

A.MATEMATYKA II LO

  1. Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla 6 grup z kl (I-III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

B.JĘZYK ANGIELSKI II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z języka angielskiego 6 grup ( z kl I –III) 30 g w roku szkolnym;

  1. BIOLOGIA II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z biologii 4 grupy ( 2 grupy z klasy I , po jednej z klas II –III) 30 g dla grupy w roku szkolnym;

  1. CHEMIA II LO

     1.Zajęcia z wyrównawcze z chemii 4 grupy ( 2 grupy z klasy I , po jednej z klas II –III) 30 g w roku szkolnym;

    

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW II LO – KOŁA

  1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I - III - 4 grupy, 3 moduły po 20 godzin - łącznie 60 godzin dla grupy,      

  1. ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 5 grup x 120 godzin dla grupy.

  1. KOŁA ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

  1. ZAJĘCIA Z EKSPERYMENTÓW FIZYCZNO – CHEMICZNYCH II LO

1.Zajęcia dla uczniów z klas I-III - 2 grupy x 30 godzin dla grupy.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH DLA UCZNIÓW II LO

1.Warsztaty umiejętności uniwersalnych dla 50 uczniów II LO w tym 28 kobiet, zajęcia w grupach 10 osobowych x 20 godzin dla grupy. Łącznie 5 grup

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW II LO

4 uczniów x 2 godziny x 30 tygodni x 2 lata= 480 godzin w projekcie

1 uczeń x 2 godziny x 30 tygodni x 1 rok =60 godzin w projekcie

PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej (350 godzin) – 1 nauczycielka II LO

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja
Kwestionariusz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin
Zgoda na wizerunek

logotypyue